Política de privacitat

La visita a la Web tabicmon.com no implica que l’usuari es registri o hagi de facilitar dades de caràcter personal. En el cas que se sol·licitin dades, el lloc web l’informarà sobre aquesta política de privadesa.

El tractament de les dades de contacte i, si és el cas, les relacionades amb la funció o càrrec exercit per les persones físiques que presten serveis en una persona jurídica, així com els d’empresaris individuals i professionals liberals, es limitarà únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional i per a mantenir relacions comercials.

En compliment del Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); TABIC MON S.L. (d’ara endavant Tabic-mon) informa els usuaris del lloc web de la seva Política de Privadesa, perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els siguin requerides en el moment de completar qualsevol formulari de contacte o correu electrònic.

Quan vulgueu contactar amb nosaltres, podeu omplir un formulari de contacte on se us informarà sobre el caràcter obligatori de facilitar algunes dades, o mitjançant altres canals de comunicació i xarxes socials; les dades obligatòries s’indicaran amb un asterisc [*].

On van les vostres dades?

Les dades personals que ens faciliteu suposen un consentiment exprés per al seu tractament i incorporació a un fitxer responsabilitat de TABIC MON S.L. amb CIF: B66999079, domicili a l’Avinguda del Vallès 306, 08227 Terrassa (Barcelona) i correu electrònic de contacte: info@tabicmon.com.

Per a què necessitem les vostres dades?

Les dades recopilades seran tractades per Tabic-mon amb les següents finalitats:

  • Atendre, gestionar i respondre a les vostres consultes i/o sol·licituds que es puguin realitzar mitjançant formularis de contacte, correu electrònic, xarxes socials i altres canals de comunicació com ara WhatsApp, Messenger, Linkedin, etc.

  • Complir amb els serveis contractats.

  • Fidelització de clients i clients potencials. Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) relacionades amb els serveis comercialitzats per Tabic-mon per als clients i persones interessades en els nostres serveis. Aquestes comunicacions poden ser personalitzades en funció dels interessos i les preferències de l’usuari.

Tabic-mon informa que les dades proporcionades per l’usuari no seran segmentades ni utilitzades per a fins diferents dels anteriorment exposats, excepte de manera anonimitzada per a estudis estadístics i històrics interns de l’empresa.

Quina és la base legal del tractament?

El consentiment de l’usuari i/o el compliment d’una obligació contractual, així com l’interès legítim de Tabic-mon. L’enviament de formularis de contacte constitueix una acció positiva i inequívoca de consentiment per al tractament de les dades, en la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

Es compartirà la vostra informació amb algú?

Tabic-mon no cedeix les dades personals sense el consentiment previ de l’usuari, excepte per al compliment d’obligacions legals.

Utilitza Tabic-mon cookies i altres tecnologies de seguiment?

Tabic-mon pot utilitzar cookies i tecnologies de seguiment similars (com ara píxels i balises web) per accedir o emmagatzemar informació. La informació específica sobre com utilitza Tabic-mon aquestes tecnologies i com podeu rebutjar determinades cookies es detalla a la nostra Política de cookies.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació comercial amb l’usuari o fins que vostè ens demani la seva cancel·lació, i com a mínim pel temps establert per les obligacions legals vigents per a Tabic-mon.

Quines dades necessitem?

Les dades recopilades són dades identificatives bàsiques com ara nom, correu electrònic, dades de contacte i informació del vostre entorn.

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori i omplir-les suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquesta política de privadesa.

Veracitat de les dades

L’usuari serà responsable, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Tabic-mon es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que hagi proporcionat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals que puguin correspondre.

Quins drets i obligacions teniu respecte a aquest tractament?

És responsabilitat de l’usuari facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l’ús i gaudi del lloc web. Les dades i la informació proporcionades es consideraran certes, verídiques i actuals, i és responsabilitat de l’usuari modificar i/o actualitzar aquesta informació en tot moment; en cas contrari, es considerarà que les dades no han estat modificades i són exactes i actuals.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’una tercera persona, ha d’haver informat i sol·licitat el seu consentiment prèviament per als aspectes exposats aquí.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, dirigint-vos per escrit amb la indicació DE PROTECCIÓ DE DADES a l’adreça del nostre domicili social situat a l’Avinguda del Vallès 306, 08227 Terrassa (Barcelona), o per correu electrònic a l’adreça info@tabicmon.com. En cas de màrqueting o comunicacions electròniques directes, els enviaments oferiran un sistema automàtic per rebutjar la recepció de comunicacions comercials futures; tot això sense efectes retroactius sobre el tractament o cessió de dades a tercers anteriors, i sense perjudici de les obligacions i conseqüències legals que en puguin derivar.

En concret, el contingut general dels vostres drets són:

(1) Dret d’accés. Dret a confirmar que estem tractant les vostres dades personals i, si és així, obtenir una còpia d’aquestes dades i informació completa sobre el tractament.

(2) Dret de rectificació. Dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i assegurar la certesa de la informació objecte de tractament.

(3) Dret de supressió. Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar el tractament o la recopilació hagi desaparegut.

(4) Dret a la limitació del tractament. Dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o la precisió de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d’oposició. Dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la vostra situació personal, llevat que s’acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. Encara que Tabicmon no pren decisions automatitzades, us informem que, de tota manera, teniu el dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o us afecti, llevat que sigui necessari per a l’execució d’un contracte, estigui permès per la llei o hàgiu donat el vostre consentiment explícit.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es presentin sol·licituds manifestament infundades o excessives, en què cas l’interessat podrà ser requerit a assumir el cost del tràmit de la sol·licitud.

A més, us recordem que, de conformitat amb el Reglament de la UE 2016/679, teniu dret a presentar una reclamació davant de les autoritats competents de protecció de dades per a qualsevol incompliment legal.

Seguretat i confidencialitat

Tabic-mon tractarà les vostres dades amb la màxima confidencialitat i mantindrà el secret professional respecte a aquestes, comprometent-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment corresponent, ni tan sols per a la seva conservació. Aquesta obligació subsistirà fins i tot després de finalitzar les relacions comercials amb vosaltres. Tot això es realitza de conformitat amb la legislació vigent, adoptant les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que es tracten i per evitar-ne l’alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Es tenen en compte l’estat de la tecnologia, el cost de l’aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, l’àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de diferent probabilitat i gravetat als quals estan exposades les dades i les conseqüències que això comporta per als drets i llibertats de les persones físiques.

Desplaça cap amunt